O PSYCHOTERAPII

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeutą jest osoba, która najpierw ukończyła studia uniwersyteckie, humanistyczne lub społeczne. Potem przeszła specjalistyczne, 4-7 letnie szkolenie przygotowujące do pracy terapeutycznej. Kilkuletnie szkolenie w psychoterapii obejmuje psychoterapię własną, conajmniej 2-3 letnią, szkolenie praktyczne i teoretyczne, praktykę superwizowaną, superwizję i staż kliniczny. Psychoterapia posiada własne, unikalne zasady etyczne.

Psychoterapeuta pracuje pod superwizją.

Nie każdy psycholog jesty psychoterapeutą i odwrotnie- nie każdy psychoterapeuta jest zarazem psychologiem.

Psychoterapeutą nie jest: psycholog, psychiatra, psycholog kliniczny, terapeuta uzależnień, pielęgniarka psychiatryczna. To są inne zawody i nie mają kompetencji psychoterapeutycznych. Psychoterapeuci z nimi współpracują. Niekiedy zdarza się, że psychoterapeuta jest zarazem psychologiem, bo przed kilkuletnim szkoleniem w psychoterapii ukończył studia uniwersyteckie w kierunku psychologii.

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia to leczenie w oparciu o relację pacjenta z terapeutą, specjalistycznymi metodami psychoterapeutycznymi. Psychoterapueta musi mieć odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Psychoterapia to towarzyszenie w rozwoju, pomoc w pokonywaniu trudności, radzeniu sobie z cierpieniem. Celem psychoterapii jest najogólniej- pomoc drugiemu człowieku w odnalezieniu w sobie tego co w nim jedyne, niepowtrzalne, wewnętrzna harmonia, zgoda na siebie.

Nurt humanistyczny, w którym pracuję, traktuje każdego człowieka jako niepowtarzalną, zdolną do rozwoju osobę, godną szacunku i uznania dla jej światopoglądu i systemu wartości.

W psychoterapii integruję terapię skoncentrowaną na kliencie, gestalt, focusing, podejście doświadczeniowe i egzystencjalne korzystając także z technik terapii poznawczo- behawioralnej, tam gdzie są pomocne i skuteczne. 

Kim jest psycholog

Psychologia jako profesja i dyscyplina naukowa jest dziedziną, w której człowiek stanowi centrum zainteresowania. Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Cel jego działalności profesjonalnej stanowi niesienie pomocy innej osobie w:

  • radzeniu sobie z trudnościami życiowymi,
  • poprawie funckjonowania w  kontaktach międzyludzkich,
  • osiąganiu lepszej jakości życia,
  • rozwoju indywidualnych możliwości.

Psycholog jest świadomy szczególnej odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki wykonywanego zawodu. Powinien znać granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań przekraczających jego możliwości. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom wykonywanej pracy.

Praca psychologa polega na nawiązywaniu relacji interpersonalnych posiadających szczególny, niesymetryczny charakter, który wynika z przewagi kompetencji interpersonalnych po stronie psychologa. Psycholog bowiem dysponuje specjalistyczną wiedzą i technikami służącymi do poznawania innych ludzi i oddziaływania na nich. Rola zawodowa psychologa obejmuje ingerencję w sposób istnienia drugiego człowieka jako indywidualnej i niepowtarzalnej całości. Te okoliczności decydują o znaczeniu przestrzegania zasad etyki zawodowejw działalności psychologa i uzasadniają stawianie mu wysokich wymagań etycznych. Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

Uprawianie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a między innymi na:

  • udzielaniu pomocy psychologicznej,
  • psychoterapii,
  • diagnozie psychologicznej,

Zawód psychologa może wykonywać osoba, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub otrzymała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, ponadto posiada pełną zdolność do czynności prawnych i włada językiem polskim w mowie oraz piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa.

Źródło: Polskie Towarzystwo Psychologiczne